Skip to content
mies-juoksee-portaissa

Kyky kasvaa kestävästi

Innovaatiokyvykkyyden konsepti innovaatioekosysteemissä
Kyky kasvaa kestävästi -hanke

Innokaupungit luovat yhteistyöstä innovaatioita ja innovaatioista kestävyyttä

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -kokonaisuus tukee yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja toteuttaa samalla EU:n tavoitteiden mukaista kestävää kaupunkikehittämistä. Innokaupungit päättävät rahoitettavista hankkeista. Rahoituksen myöntämisestä vastaavat maakuntien liitot.

Pirkanmaan liitto koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön valtuuttamana ekosysteemisopimuksia toteuttavien Innokaupunkien työn kehittämistä.

Kyky kasvaa kestävästi –hankkeessa Jyväskylän Yritystehdas koordinoi ja fasilitoi monitoimijapohjaisen ja laajasti eri organisaatioihin jalkautuvan kestävän kasvun innovaatiokyvykkyyden konseptin kehittämisen Jyväskylässä. Konsepti vahvistaa alueen innovaatiokyvykkyyttä teknologiakehityksen edelläkävijänä, resurssiviisaana ja vastuullisena kasvukeskuksena ja hyvinvoinnin monialaisena ja monipuolisena kehittäjänä kansallisesti ja kansainvälisesti.

logo-nauha-hanke

 

Faktat

Hankkeen nimi: Kyky kasvaa kestävästi - innovaatiokyvykkyyden konsepti innovaatioekosysteemissä
Kesto: 1.9.2023—31.8.2026
578 310 Kustannusarvio €
346 985 EU- ja valtion osuus €
115 661 Kuntarahoitus €

Jyväskylän alueen innovaatiotapahtumat

Hankkeen tehtävänä on helpottaa alueen innovaatiotoimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä. Pyrimme toteuttamaan tätä mm. keräämällä ajantasaista listaa alueen TKI-tapahtumista. Päivitämme listausta säännöllisesti, sitä mukaa, kun saamme tapahtumia tietoomme. 
 

Tulevat tapahtumat:

 
 
28.8.2024 Kiertotalousmessut
Järjestäjinä Jyväskylän yliopisto (Kiertotalouden osaamiskeskittymä CECE), Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen Kauppakamari, Jyväskylän kaupunki.
 
28.8.2024 BioBoosters yrityskiihdyttämön 2024 ohjelman kickoff / Verkostoitumistilaisuus
28.8. klo 16-20, Biotalousinstituutti (Tuumalantie 17, 43100 Saarijärvi). Järjestäjinä Jamk ja Innovestor.
https://www.jamk.fi/en/jamk/focus-areas/bioeconomy/bioboosters/bioboosters-accelerator-programme-boosts-innovation-in-bioeconomy-and-agritech 
 
18.9.2024 Unelmoi, Luo, Menesty - Yrittäjyystapahtuma part 3
Järjestäjinä Crazy Town, Jyväskylän elinkeinopalvelut, TE-palvelut ja K-S Yritysidea. Keskiviikkona 18.9. klo 12-15.
 
10.10.2024 Jyväskylän Yliopiston Yrityspäivä
 
19.11.2024 TeopuuKS: verkostotapaaminen
Verkostotapaaminen, jossa pohditaan rakentamislain mukanaan tuomia muutoksia sekä perehdytään hankkeessa esiin nousseisiin mahdollisuuksiin ja mahdollisiin pullonkauloihin. Tarkempi kellonaika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Järjestäjänä Jamk.
 
27.-28.5.2025 AgriVenture 2025
Biotalousinstituutti (Tuumalantie 17, 43100 Saarijärvi Keski-suomi).
Järjestäjinä Jamk, POKE, Valtra ja Saarijärven kaupunki
Tervetuloa vauhdittamaan kestävien teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönottoa ruokaketjussa ja alkutuotannossa!
 
 
Mikäli sinulla on tiedossasi listalla mainitsematon Jyväskylän alueen TKI-tapahtuma, työpaja tai infotilaisuus ja toivot saada sen listalle, voit ilmiantaa sen tätä kautta!
 

Työpaketit

Työpaketti 1: Kestävän kasvun innovaatiokyvykkyyksien konseptin toimijat ja teemat
Työpaketin tavoitteena on
 • koota yhteen kestävän kasvun teemoja ja toimijoita Jyväskylässä
 • verkottaa toimijat laajempiin kestävän kasvun ja innovaatiotoiminnan verkostoihin Keski-Suomessa ja Suomessa
 • kehittää keskustelujen ja yhteistyöskentelyn kautta kestävää kasvua tukevien innovaatiokyvykkyyksien konsepti
Työpaketin toteutuksen muodot
 • Globaalit ilmiöt, trendit ja haasteet -tapahtumasarja: infoa, vuorovaikutusta, verkostoitumista
  • Päätapahtumasarjan tapahtumat ajalla syksy 2023 - kevät 2026, 2 krt vuodessa
   kokoavat toimijoita yhteen globaalien teemojen ympärille.

 • Kestävän kasvun -klubit yhteistyössä kestävän kasvun ja innovaatiotoiminnan verkostojen kanssa
  • Tapaamiset yhteistyön suunnittelemiseksi tapahtumien ja teemojen kautta ja konseptin kehittämiseksi, 6 krt vuodessa.
Työpaketti 2: Kestävän kasvun innovaatiokyvykkyyksien konsepti osana innovaatiostrategiaa
Työpaketin tavoitteena on
 • muokata ja selkeyttää innovaatiostrategiaa kestävän kasvun innovaatiokyvykkyyksien kehittämisen tavoitteista ja johtamismallista käsin
 • jalkauttaa johtamismallia asteittain eri organisaatioihin ja verkostoihin
Työpaketin toteutuksen muodot
 • Kestävän kasvun innovaatiokyvykkyyksien kehittämisen tavoitteet innovaatiostrategiassa:
  • Tavoitteiden suunnittelutyö toteutetaan 4 työryhmätapaamisen kautta (fasilitoituna yhteistyöskentelynä).
  • Tavoitteita seurataan ja muokataan tarpeen mukaan puolivuosittain ajalla kevät 2024 - syksy 2026.
 • Kestävän kasvun innovaatiokyvykkyyksien kehittämisen johtamismalli innovaatiostrategiassa:
  • Johtamismallin suunnittelu työryhmän kahdessa työpajassa syksyllä 2024 ja keväällä 2025.
 • Kestävän kasvun innovaatiokyvykkyyksien kehittämisen vaikuttavuus ja mittarit innovaatiostrategiassa:
  • Kestävän kasvun innovaatiokyvykkyyksien mittarit suunnitellaan edellisten alatyöpakettien tulosten pohjalta.
  • Suunnittelua varten toteutetaan selvitystyö keinoista, jotka soveltuvat innovaatiokyvykkyyksien mittaamiseen, toteutetaan keväällä 2024.
  • Mittarien käyttöönoton kokeilu ja mitattujen tulosten analysointi käynnistyy syksyllä 2024,
   • jonka jälkeen mittareita käytetään ja kehitetään ajalla syksy 2024 - syksy 2026.

 

Työpaketti 3: Kestävän kasvun innovaatiokyvykkyyksien kehittämisen prosessi osana laajempaa ekosysteemien kokonaisuutta
Työpaketin tavoitteena on
 • tunnistaa ja jakaa toimivimmat ja soveltuvimmat kestävää kasvua tukevien innovaatiokyvykkyyksien kehittämisen keinot ekosysteemien verkostoissa
Työpaketin toteutuksen muodot
 • Päätöksenteon ja ohjauksen mallit kestävän kasvun innovaatiokyvykkyyksien kehittämisessä:
  • Hanke itsessään on kokeilu- ja testausalusta päätöksenteon ja ohjauksen mallien kehittelyyn.
  • Hankkeen monipuolisesta aineistosta kootaan innovaatiokyvykkyyksien kehittämisen käsikirja.
   • Käsikirja julkaistaan keväällä 2025 digiversiona.
 • Parhaiden innovaatiokäytäntöjen levittäminen:
  • Hankkeen toimet tarkastellaan sen valossa, millaisia käytäntöjä niiden aikana tulee esille ja käytetään.
  • Hanke itsessään on kokeilu- ja testausalusta parhaiden käytäntöjen kehittelyyn.
  • Hankkeen monipuolisesta aineistosta kootaan innovaatiokäytäntöjen kompakti opas.
   • Opas julkaistaan keväällä 2025 digiversiona.
 • Tietoaineisto tukemassa kestävän kasvun innovaatiotoiminnan johtamista:
  • Hankkeen selvityksistä ja julkaisuista kootaan tietoaineisto tukemaan kestävän kasvun innovaatiotoimintaa ja sen johtamista.
   • Tietoaineistoa julkaistaan hankkeen päätapahtumissa (kts. työpaketti 1) ajalla syksy 2023 - syksy 2026.
Työpaketti 4: Kestävän kasvun innovaatiokyvykkyyksiä vahvistava viestintä ja kulttuuri
Työpaketin tavoitteena on
 • tuottaa viestintäsuunnitelma kestävän kasvun innovaatiokyvykkyyksien kehittämisen tueksi ja ohjata vaikuttavaa viestintää eri sidosryhmissä
 • kutsua ja koota viestintäsuunnitelman pohjalta eri alojen toimijoita yhteen kohtaamisiin, spontaaneihin verkostoitumistilaisuuksiin, ideoiden pikatestaukseen ja hackathoneihin
Työpaketin toteutuksen muodot
 • Yhteinen kieli, käsitteistö ja viestintätavat ja -kanavat viedään käytäntöön:
  • Viestintäsuunnitelman 1. versio toteutetaan keväällä 2024 ja suunnitelmaa muokataan keväällä 2025 ja keväällä 2026.
   • Hankkeen verkoston viestinnän toimijat arvioivat tehtyä suunnitelmaa ja päivittävät siihen tiedot ja vahvistavat oman toimintansa osalta suunnitelman toimet puolivuosittain.
 • Käytännön toimijoiden ja kehittäjien yhteistyön tukeminen:
  • Hankkeessa kootaan yhteen erilaiset verkostoitumistilaisuudet käytännön toimijoille ja kehittäjille.
  • Hanke tarjoaa tukea ja tietoa tilaisuuksissa käytännön toimijoille ja verkottaa heitä osaksi ekosysteemiverkostoa.
   • Tilaisuudet kootaan 6kk välein kyselyperusteisesti ja jaetaan verkostolle.
   • Aineisto verkostoitumis- ja infotilaisuuksista ja -pajoista kootaan puolivuosittain ajalla syksy 2023 - syksy 2026.
 • Menestystarinat-portfolio:
  • Portfolio alueen kestävän kasvun innovaatioista ja sitä tukevista ratkaisuista.
Työpaketti 5: Kestävän kasvun innovaatiotaitojen ja -prosessien jatkuvan kehittämisen malli
Työpaketin tavoitteena on
 • kuvata, kuinka kestävän kasvun innovaatiotaitoja voi kehittää jatkuvan kehittämisen mallilla
Työpaketin toteutuksen muodot
 • Innovaatio-teematyöpajat hankkeenpäätapahtumien (kts. työpaketti 1) ohessa:
  • Hankkeen päätapahtuman ohessa järjestettävä työpajasarja, jossa globaaleja kestävän kasvun teemoja työstetään monialaisesti.
   • Työpajat ovat avoimia ja niistä kootaan tulokset ja kokemukset hankkeen julkaisuihin ja infopaketteihin jaettavaksi edelleen.
   • Teematyöpajoja toteutetaan läpi hankkeen päätapahtumien mukaan ajalla syksy 2023 - kevät/kesä 2026.
 • Moniosaajatiimit ja tiimien muodostamisen tuki ja verkostot:
  • Tiimien muodostamiseen ja tiimien tukemiseen valmistettu sisältö.
   • Team-materiaali valmistuu hankkeen verkkosivuille syksyllä 2024.
   • Team-materiaaliin liittyvät tapahtumat toteutetaan (3 krt) vuosittain aikana syksy 2024 - syksy 2026
 • Ideointityökalut-materiaalipankki ja käyttöönotto:
  • Hankkeen aikana käytettyjä ideointityökaluja kootaan työkalupankiksi.
   • Työkalupankki julkaistaan hankkeen verkkosivuilla ja verkoston jakelukanavissa.
    • Ideointityökalujen materiaalipankin kokoaminen käynnistyy loppusyksyllä 2023 jatkuen hankkeen loppuun.
    • Eri versiot julkaistaan puolivuosittain hankkeen päätapahtumissa ajalla syksy 2023 - syksy 2026.
   • Työkalupankin käyttöönoton tueksi kootaan vaikuttajaryhmä kilpailun kautta.

Hankkeen tiimi

yritystehdas-laura-turunen-duotone-some
Klikkaa lisätietoja!
Laura Turunen Hankkeen projektipäällikkö

#yhteistyö #innovaatiot

laura@yritystehdas.fi

041 442 3233  

Laura Turunen Hankkeen projektipäällikkö
yritystehdas-neea-blåfield-duotone-1
Klikkaa lisätietoja!
Neea Blåfield Asiakkuus- ja projektikoordinaattori

#yhteisö #asiakkaat #yhteistyö

neea@yritystehdas.fi

040 963 5386

Neea Blåfield Asiakkuus- ja projektikoordinaattori