Skip to content
Yritystehdas27.3.2023 13:49

Hyvä hallitustyöskentely mahdollistaa startupille menestyksekkään kasvun

Hallitustyöskentely ei ole vain velvollisuuksien täyttämistä vaan parhaimmillaan kallisarvoinen voimavara startupille. Tehokkaan ja ammattimaisen hallitustyöskentelyn avulla startup voi ponnistaa kasvu-uralle ja ampaista karkuun kilpailijoiltaan.

Hallitus on yrityksen välttämätön juridinen elin, mutta sen avulla voi saavuttaa myös lukuisia liiketoimintahyötyjä. Osakeyhtiölain mukaan yritys tarvitsee hallituksen heti perustamisvaiheessa. Käytännössä yhtiökokous nimittää hallituksen, joka ohjaa ja johtaa yrityksen toimintaa.

”Hallituksella on päätäntävalta, vastuu ja kontrolli yrityksen strategisista asioista, mutta se ei tee asioita konkreettisesti. Hallitus jättää yrityksen operatiiviselle johdolle riittävän toimintavapauden ja työrauhan”, Yritystehtaan yritysvalmentaja Roope Pietilä havainnollistaa.

Monella startupilla hallitustyöskentely rajoittuu aluksi vain juridisten velvoitteiden hoitamiseen. Hallituksella on kuitenkin merkittävä rooli kasvuhakuisen yrityksen kehitystyössä. Pietilän mukaan ammattimainen ja aktiivinen hallitustyö on paikka, jossa luodaan startupin tulevaisuutta.

”Osaava hallitus nostaa yhtiön arvoa johtamisen sekä liiketoiminnan ja prosessien kehittämisen myötä. Hyvin järjestetyllä ja asianmukaisella hallitustyöskentelyllä on iso merkitys esimerkiksi sijoittajan näkökulmasta tai yrityskauppatilanteessa.”

Mistä hallitustyöskentelyyn sitten voi saada apua? Kauppakamareiden järjestämä Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi (HHJ) tarjoaa hyvän pohjan hallitustyöskentelylle. HHJ-kurssilta saa apua ja vinkkejä hallituksen toimintaan ja kehittämiseen.

 

”Osaava hallitus nostaa yhtiön arvoa johtamisen sekä liiketoiminnan ja prosessien kehittämisen myötä. Hyvin järjestetyllä ja asianmukaisella hallitustyöskentelyllä on iso merkitys esimerkiksi sijoittajan näkökulmasta tai yrityskauppatilanteessa.”

 

Pietilä mainitsee myös Yritystehtaan Hautomon, joka tarjoaa Jyväskylästä ponnistaville startupeille monipuolista liiketoiminnallista valmennusta ja sitä kautta eväitä hyvään hallitustyöskentelyyn.

 

Hallitustyöskentely ammattimaistuu vaiheittain

Tyypillisesti tuoreessa startupissa samat henkilöt ovat niin omistajia, hallituksen jäseniä kuin operatiivisen johdon roolissa. Pietilän mukaan tällöin vaarana on, että hallitus ajautuu liian syvälle operatiiviseen toimintaan, vaikka katse pitäisi olla kokonaisuuden johtamisessa.

”Monelle startupille voi olla iso askel ottaa ensimmäinen riippumaton tai ulkopuolinen jäsen hallitukseen. Ammattimaisia hallitusjäseniä voi kuitenkin löytää esimerkiksi Hallituspartnerit ry:n tai omistajien verkostojen kautta.”

Kun hallitukseen saadaan mukaan vaikkapa bisnesenkeli tai pääomasijoittajan edustaja, hallitustyöskentely muuttuu merkittävästi.

”Muutos etenee usein vaiheittain, kun hallitustyöskentely ammattimaistuu. Perustajaosakkaat voivat jäädä hallituksesta pois, mikä on normaali ja jopa suositeltava kehityskulku startupilla.”

Yleensä voimakasta kasvua tavoittelevan startupin hallituksessa on 3–5 jäsentä. Kun yritystoiminta kehittyy edelleen, hallituksen jäsenet voivat vaihtua ja jäsenten lukumäärä voi elää.

Ideaalitilanteessa yhtiön hallitus muodostetaan toteuttamaan yhtiön omistajastrategiaa. Strategia antaa raamit, mihin suuntaan yhtiötä halutaan viedä. Koska ihmiset kehittävät yritystä, hallituksen jäseniksi on hyvä valita henkilöitä, joilla on erilaisia taustoja, osaamista ja kokemusta.

”Hallitus on työryhmä, joka työskentelee yhteisen tavoitteen eteen. Siksi myös henkilökemioiden on syytä kohdata. Hallituksen puheenjohtajalla on merkityksellinen rooli, kun hän johtaa hallitustyöskentelyä.”

 

Hallitus tarjoaa osaamista, kokemusta ja suhteita

Parhaimmillaan yhtiön ulkopuoliset hallitusjäsenet tuovat mukanaan monipuolista osaamista. Optimaalisesti muodostettu hallitus voi tukea startupia melkeinpä missä vain – onpa kyseessä sitten markkinointi, strateginen suunnittelu, kansainvälistyminen tai sopimusjuridiikka.

Vaikka jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen juridinen vastuu yhtiön toiminnasta, hallitustyöskentelyssä tietyillä jäsenillä voi olla erityisiä vastuualueita. Joku voi vastata toimitusjohtajan sparraamisesta, toinen taloushallinnon seuraamisesta.

”Toisinaan operatiivisessa toiminnassa olevat henkilöt saattavat toimia laput silmillä. Tällöin ulkopuoliset hallituksen jäsenet voivat sparrata yrityksen johtoa tuoreista näkökulmista. Joskus ulkopuolisen henkilön näkemys voi pelastaa jopa koko yhtiön tulevaisuuden.”

 

”Hyvä hallitustyöskentely on jokaisen startupin voimavara, ei pakollinen paha. Yrityksessä kuin yrityksessä pitäisi ymmärtää, millaista lisäarvoa hallitukselta voi saada. Tosin aina sitä ei ole helppo arvioida etukäteen”

 

Useimmiten hallitusjäsenet tuovat osaamisensa ja kokemuksensa ohella kallisarvoisia ja luottamuksellisia verkostoja, joita startup voi hyödyntää.

”Henkilökohtaisten suhteiden avulla startupille voi avautua ovia vaikkapa rahoittajien, asiakkaiden, uusien työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden tai tavarantoimittajien suuntaan.”

Asianmukainen ja laadukas hallitustyöskentely houkuttelee rahoittajia ja sijoittajia. On sijoittajan edun mukaista, että startupin liiketoiminta noudattaa lakia, on kestävällä pohjalla ja sitä johdetaan hyvin. Moni rahoittaja tuo mielellään myös omaa osaamistaan yhtiöön hallitustyöskentelyn kautta.

”Hyvä hallitustyöskentely on jokaisen startupin voimavara, ei pakollinen paha. Yrityksessä kuin yrityksessä pitäisi ymmärtää, millaista lisäarvoa hallitukselta voi saada. Tosin aina sitä ei ole helppo arvioida etukäteen”, Pietilä uskoo.

 

Hyvän hallitustyöskentelyn kulmakivet haltuun

Mitä hyvässä hallitustyöskentelyssä sitten on huomioitava? Kaikki lähtee liikkeelle hallituksen yhteisestä työjärjestyksestä ja toimintatavoista. Hallituksen työtä ohjaavat vuosikello ja työsuunnitelma, mutta kasvuhakuisessa startupissa tilanteet voivat muuttua nopeasti.

”Startupin hallituksen olisi hyvä kokoontua 6–12 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa, jos jotakin yllättävää sattuu tai toimintaympäristö muuttuu. Myös tapaamisten välillä on järjestettävä mahdollisuus vuoropuheluun hallituksen, toimitusjohtajan ja omistajien välillä.”

Toiseksi hallituksen jäsenten tulee ymmärtää, että hallitustyöskentelyä ohjaa omistajien luoma strategia. Hallituksen on siis oltava tietoinen omistajastrategiasta ja sen muutoksista. Hallitus osaa arvioida omaa toimintaansa ja sen hyötyjä strategiaan peilaten.

Kolmas hallitustyöskentelyn periaate liittyy tasapainoiluun menneen tarkastelun ja tulevaisuuden suunnittelun välillä. Hallituksen pitäisi painottaa ensisijaisesti tulevaisuutta ja toimintaympäristön seurantaa, jotta se voi reagoida esimerkiksi tulevien megatrendien, kuten tekoälyn, vaikutuksiin.

Neljänneksi Pietilä suosittelee dokumentoimaan hallitusten kokouspöytäkirjat ja muut materiaalit riittävän kattavasti. Asiallinen dokumentointi on paitsi yhtiön liiketoiminnan asianmukaista järjestämistä myös tärkeä osa riskienhallintaa.

”Lopuksi hallituksen tulee muistaa tehdä riskianalyysejä. Koronapandemia, tietoturvakysymykset, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja energiakriisi ovat esimerkkejä riskeistä, joiden vaikutuksia liiketoimintaan voidaan ennakoida hyvällä hallitustyöskentelyllä.”

Koska startupit joka tapauksessa kehittyvät vauhdilla ja niiden liiketoimintaympäristö elää jatkuvasti, hallitustyöskentelyn muutoskyvykkyys palkitaan.

”Viime vuosien iso trendi hallitustyöskentelyssä on ollut se, että koronan myötä hallitusten etäkokouksista on tullut uusi normaali. Matkustamiseen ei kulu enää aikaa ja rahaa entiseen tapaan, ja hallitustyöskentelyyn on helpompi osallistaa myös kansainvälisiä jäseniä.”

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT