Skip to content
Yritystehdas20.3.2023 14:05

Strateginen suunnittelu on yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä

Hallitustyö on avainasemassa yrityksen menestyksen kannalta. Hyvin johdettu hallitustyöskentely voi auttaa yritystä tekemään oikeita päätöksiä, hallitsemaan riskejä ja parantamaan tuottavuutta.

Hallitus vastaa yrityksen strategisesta suunnittelusta 

Hallituksen rooli on tärkeä, sillä se vastaa yrityksen strategisesta suunnittelusta ja päätöksenteosta. Hallituksen vastuu on huolehtia yhtiön etujen edistämisestä, valvoa toimitusjohtajan ja johdon toimintaa, seurata taloudellista tilannetta ja riskejä sekä varmistaa yhtiön toiminnan vastuullisuus. 

Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat: 

1. Strategian kehittäminen: Hallituksen tulee kehittää ja hyväksyä yrityksen strategia. Strategian tulee olla linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa ja se tulee päivittää tarvittaessa.


2. Taloudellisen suorituskyvyn arviointi: Hallituksen tulee arvioida yrityksen taloudellista suorituskykyä ja varmistaa, että se pysyy linjassa strategian kanssa. Hallituksen tulee myös valvoa yrityksen taloudellista raportointia. Lue lisää kasvuyrityksen talouden tunnusluvuista.

3. Riskien hallinta: Hallituksen tulee arvioida yrityksen riskejä ja varmistaa, että ne hallitaan asianmukaisesti. Hallituksen tulee myös varmistaa, että yrityksellä on asianmukaiset vakuutukset.

4. Johtamisen valvonta: Hallituksen tulee valvoa yrityksen johtamista ja varmistaa, että se on tehokasta ja linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa. Hallituksen tulee myös arvioida toimitusjohtajan suorituskykyä.

5. Sidosryhmäsuhteiden hoito: Hallituksen tulee hoitaa yrityksen sidosryhmäsuhteita, kuten suhteita asiakkaisiin, osakkeenomistajiin ja muihin sidosryhmiin.Hyvä hallituksen kokoonpano

Hyvän hallituksen kokoonpano edistää päätöksentekoa ja auttaa hallitusta toimimaan tehokkaasti.

Hallituksen jäseniä valittaessa kannattaa valita jäseniksi sellaisia, joilla on sellaista osaamista ja kokemusta, joka on hyödyllistä yrityksen liiketoiminnan ja tulevaisuuden tavoitteiden kannalta. Jäsenten tulee ymmärtää yrityksen strategiaa, taloudellista tilannetta ja riskejä. 

Toinen tärkeä ominaisuus hyvässä hallituksen kokoonpanossa on riippumattomuus. Hallituksen jäsenten on hyvä olla riippumattomia yhtiöstä ja sen johdosta, mikä auttaa hallitusta keskittymään isoon kuvaan operatiivisen tason sijaan. Riippumattomuus edistää päätöksentekoa ja varmistaa, että päätökset tehdään yhtiön edun mukaisesti. 

Hyvässä hallituksen kokoonpanossa on myös monimuotoisuutta. Jäsenistä tulisi löytyä erilaisia taustoja ja kokemuksia, jotta erilaiset näkökulmat tulevat huomioiduksi päätöksenteossa. Monimuotoisuus myös lisää yhtiön kykyä vastata erilaisiin haasteisiin ja tilanteisiin. 

Hyvä hallituksen kokoonpano edellyttää myös jäsenten välisen kemian toimivuutta. Jäsenten tulee toimia hyvin yhteen ja luoda hyvä ilmapiiri hallituksen sisällä. Tämä edistää avointa keskustelua ja päätöksentekoa. 

 

Hyvän hallituksen merkitys toimitusjohtajalle 

Hallitus on parhaimmillaan myös tärkeä tuki toimitusjohtajalle. 

“Parhaimmillaan toimiva hallitus on toimitusjohtajan paras kumppani. Jos hallitus on oikein valittu, sparraa toimitusjohtajaa ja tukee toimitusjohtajaa vaikeina aikoina”, Hautomoalumnimme Ceili Oy:n toimitusjohtaja ja useissa hallitusrooleissa toimiva Sami Kettunen kertoo.

Hallituksen ja toimitusjohtajan yhteistyön merkitys voidaan jakaa kahteen osaan: strategisen suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä operatiivisen johtamiseen. 

Strategisen suunnittelun ja päätöksenteon osalta hallituksen ja toimitusjohtajan yhteistyön tulee olla tiivistä. Hallituksen rooli on kehittää ja hyväksyä yrityksen strategia, ja toimitusjohtajan tehtävä on toteuttaa strategiaa käytännössä. Hyvä yhteistyö varmistaa sen, että strategia on toteuttamiskelpoinen ja että se linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa. 

Operatiivisen johtamisen osalta hallituksen ja toimitusjohtajan yhteistyön tulee olla joustavaa. Toimitusjohtaja vastaa päivittäisestä liiketoiminnan johtamisesta ja raportoi hallitukselle säännöllisesti. Hyvä yhteistyö varmistaa sen, että toimitusjohtaja saa tarvittavan tuen ja ohjauksen hallitukselta, mutta samalla toimitusjohtajalla on riittävästi autonomiaa operatiivisen johtamisen osalta.

Katso Kahvikiihdytys: Hallitustyöskentelyn ABC -tallenne, joka tarjoaa arvokasta tietoa hallituksen roolista ja toiminnasta yrityksessä. Asiantuntijoina videolla ovat Arto Maijala (Hallituspartnerit ry), Sami Kettunen (Ceili Oy) ja Lennu Keinänen (Goldsmyth Oy). 

Tapahatumatalleenteelta saat hyödyllisiä vinkkejä hyvän hallituksen kokoonpanosta, hallituksen ja toimitusjohtajan yhteistyöstä, ja siitä, miten hallitus voi tukea yrityksen menestystä.

 

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT