Skip to content
Mika Fisk7.6.2022 14:08

Skaalautuva liiketoiminta tuo kasvua mille tahansa toimialalle

Oletko pohtinut mitä skaalautuva liiketoiminta on? Tai mitä skaalautuvan liiketoiminnan kehittäminen vaatii yritykseltä? 

Toisin kuin yleisesti luullaan, skaalautuva liiketoiminta ei ole vain teknologia-alan liiketoimintamalli, vaan sen myötä voidaan luoda kasvua melkein minkä tahansa toimialan yritykselle. 

Tässä blogissa Yritystehtaan Hautomossa liiketoimintaa kehittäviä kasvuyrityksiä valmentava yritysvalmentaja Mika Fisk avaa, mitä skaalautuvalla liiketoiminnalla tarkoitetaan ja mitä skaalautuvan bisneksen rakentaminen yritykseltä vaatii. 

Mitä skaalautuva liiketoiminta tarkoittaa? 

“Me näemme Yritystehtaalla skaalautuvuuden siten, että yritys kykenee kasvattamaan toimintaansa ilman, että sen tarvitsee samassa suhteessa kasvattaa käyttämiänsä resursseja”, Mika Fisk avaa ja kertoo, että monilla mielikuvat skaalautuvasta liiketoiminnasta ovat vääristyneitä. 

“Suurin harhaluulo skaalautumiseen liittyen on, että ajatellaan, että yrityksen pitää olla kuten Facebook tai Google. Skaalautuva liiketoiminta ei kuitenkaan ole jotain, mitä vain kansainväliset teknologia-alan jättiyritykset tekevät. Skaalautuvuutta voi rakentaa palveluun tai tuotteeseen toimialasta tai toimialan koosta riippumatta.” 

Erilaiset ohjelmistot ja digitaaliset palvelut ovat hyviä esimerkkejä skaalautuvuudesta, jota voidaan kehittää mille tahansa toimialalle. 

”Esimerkiksi konsulttifirma, joka myy koulutuksia, ja jossa työntekijä kiertää kouluttamassa asiakkaitaan, ei ole skaalautuvaa liiketoimintaa. Sen sijaan, jos konsulttifirma kehittää vaikkapa verkossa toimivan koulutusohjelman, liiketoiminta on tällöin skaalautuvaa”, Mika Fisk selittää.

Olennaista skaalautuvassa liikeideassa on tunnistaa, millä tavoin yrityksen tuote tai palvelu voidaan tuoda yhä useamman ihmisen käytettäväksi ilman, että se vaatii panostuksia tai lisäinvestointeja samassa suhteessa. 

Liiketoiminnan skaalautuminen edellyttää tahtoa ja suunnittelua 

Jotta yrityksen liiketoiminta skaalautuisi, tulee taustalla olla yrityksen johdon visio tulevaisuudesta.

”Skaalautuvan liiketoiminnan pohjalla täytyy olla halu siirtyä perinteisemmästä liiketoiminnasta skaalautuvan liiketoiminnan pariin. Tähän liittyy olennaisesti suunnitelmallisuus. Yrityksen tulee hahmottaa askeleet, joilla skaalautuvuutta viedään eteenpäin ja miten suunnitelmaa jalkautetaan yritystoiminnan arkeen.” 

Skaalautuvuuden saavuttaminen voi olla hankalaa ja alku vaatii myös rahallisia panostuksia. Mika Fiskin mukaan skaalautumiseen voi pyrkiä hankkimalla rahoitusta julkisen puolen rahoittajilta tai yksityisiltä pääomasijoittajilta. 

Kaikista edullisin ja vaivattomin rahoitus on hänen mielestään kuitenkin asiakkailta saatava tulorahoitus. Tarkemmin eri rahoitusvaihtoehtojen vaatimuksista voit lukea rahoituskelpoisuus -blogistamme.

Skaalautuva liiketoiminta osana yrityksen toimintaa 

Yksi Yritystehtaan Hautomon pääsykriteereistä on se, että yrityksen tarjoama tuote tai palvelu on mahdollista skaalata. Mika Fiskin mukaan tähän liittyy yrittäjien keskuudessa toinen suuri väärinkäsitys: 

“On harhaluulo, että Yritystehtaalle hakeutuvan yrityksen tulisi tehdä ainoastaan skaalautuvaa liiketoimintaa. Meillä on myös yrityksiä, joiden liikevaihdosta ehkä noin kolmasosa tulee skaalautuvasta toiminnasta ja loput jostain perinteisemmästä laskutettavasta työstä.” 

Riittää siis, että Yritystehtaan valmennukseen osallistuvan yrityksen liiketoiminnasta osa on skaalautuvaa. Olennaista on, että yrityksen tähtäin on skaalautuvuudessa ja siihen fokusoimisessa.

“Hautomoon hakevalla yrityksellä täytyy olla selkeä ajatus ja suunnitelma siitä, miten skaalautuvuutta halutaan edistää Hautomo-yhteistyön aikana. Mitkä ovat esimerkiksi seuraavat kohdemarkkinat tai millainen hinnoittelumalli tulee olemaan", Mika Fisk avaa.

Esimerkiksi yritys, joka tekee tuotteita valmistukseen ja myyntiin, voi saada skaalautuvuutta lisensoimalla tuotantoon liittyvän valmistusmenetelmän. 

“Toinen keino skaalata innovaatio on aloittaa yhteistyö suuremman toimijan kanssa, jolloin tuotantoa saadaan kasvatettua nopeasti. Tällöin voidaan puhua osittain skaalautuvasta liiketoiminnasta”, Mika Fisk jatkaa. 

Jos sinulla on skaalautuva liikeidea, mutta liikevaihtoa ei vielä ole, kannattaa silti olla yhteydessä valmentajiimme: sparrausta voi olla mahdollista saada ennen varsinaista Hautomoraatia.

Skaalautuva liiketoiminta vaikuttaa yrityksen kaikkiin osa-alueisiin

Yritystehtaan Hautomon palvelut ovat rakennettu vahvasti kansainvälisen kasvun tavoittelua varten. Yritystehtaan Hautomossa kansainvälistyville markkinoille tähtääviä yrityksiä on sparrattu skaalautuvuuden kehittämisessä onnistuneesti. Hautomossa valmennusta saaneet yritykset ovat kokeneet, että tuki, jota he ovat saaneet, on nopeuttanut skaalautuvuuden jalkauttamista ja vahvistamista. Lue tarkemmin, kuinka valmennus toteutetaan Yritystehtaan Hautomossa.

“Eräässä yrityksessä ymmärrettiin paremmin KPI-mittareiden asettamisen tärkeys ja niiden hyödyntäminen toiminnan kehittymisen reflektoinnissa. Toisessa yrityksessä taas huomattiin, kuinka systemaattisesti myynti- ja markkinointityötä täytyy tehdä. Hyväkin tuote tarvitsee säännöllisesti esilläoloa, sillä muuten asiakas ei voi sitä valita”, Mika Fisk kertoo. 

Skaalautuvan liiketoiminnan kehittäminen heijastuu liiketoiminnan kaikille osa-alueille ja niinpä valmennuksessakin pitää huomioida kokonaiskuva.

“Konkreettisin tapa, jolla me tuemme skaalautumista Hautomo-valmennuksessa, ovat säännöllisesti pidettävät liiketoimintakatsaukset, joissa valmennettavan yrityksen koko liiketoimintaa arvioidaan eri liiketoimintaosa-alueiden kautta”, Mika Fisk kertoo. 

Skaalautuvuutta voidaan tukea hinnoittelumallin tai ansaintalogiikan tarkentamisen kautta, uusien kohderyhmien tunnistamisen tai myyntiprosessien tehostamisen kautta tai esimerkiksi viestintäkärkien viilaamisessa.

”Valmennuksen avulla yrityksissä osataan nopeammin ja paremmin tunnistaa ne asiat, joihin tulee keskittyä, jotta kasvu nopeutuu ja on tehokkaampaa”, Mika Fisk sanoo.

skaalautuvuus-blogi

avatar

Mika Fisk

yritysvalmentaja #strategia #myynti #viestintä mika@yritystehdas.fi 040 705 9517

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT