Skip to content
Yritystehdas1.11.2023 15:03

Millä kriteereillä Yritystehtaan Hautomoon pääsee?

Yritystehtaan Hautomossa on vuosittain 12 aloituspaikkaa kansainvälistymiseen tähtääville startup- ja kasvuvaiheen yrityksille Jyväskylässä. Hautomoon hyväksytyksi tuleminen edellyttää kuuden kriteerin täyttymistä.

Hautomo on tarkoitettu nuorille, mielellään alle viisivuotiaille, kasvuhaluisille yrityksille, jotka tavoittelevat kansainvälisiä markkinoita. Hautomossa ei ole toimialarajausta, mutta yrityksellä on oltava tuote tai palvelu, joka on luonteeltaan skaalautuva. Yritys voi olla tuotekehitysvaiheessa tai jo esimerkiksi tulorahoituksella toimiva, kunhan yrityksen kumulatiivinen liikevaihto ei Hautomoon hakeutumisen hetkellä ylitä miljoonaa euroa. Kenelle Hautomo sopii? Lue Hautomossa mukana olleiden yritysten kokemuksia.
Kriteereistä ja hakuprosessista kertoo tarkemmin Mika Fisk, joka toimii yritysvalmentajana Hautomossa.

1. Yrityksessä on vähintään kahden hengen tiimi

Yhden ihmisen on vaikeaa pitää hallinnassaan kaikkia liiketoiminnan osa-alueita ja sen lisäksi tehdä kehitystyötä. Isompi tiimi toki vauhdittaa kasvua, mutta Hautomon hakuvaiheessa yrityksen tiimin ei tarvitse olla vielä suuri.

“Lähtökohta on, että yrityksessä olisi ainakin kaksi kokopäiväistä henkilöä vastaamassa yrityksen eteenpäin menemisestä yrityksen hakeutuessa Hautomoon”, Mika Fisk kertoo.

Hautomoon on kuitenkin hyväksytty myös sellaisia yrityksiä, jonka tiimi koostuu useammasta osa-aikaisesti yritykselle työskentelevästä henkilöstä; olennaista on, että nämä henkilöt ovat sitoutuneita toimintaan ja yritys saa laskennallisesti vähintään kahden ihmisen työpanoksen.

“Yhteistyön aloittaminen yhden henkilön kanssa ei kuitenkaan ole täysin poissuljettua. Tällöin olennaiseksi asiaksi nousee kokonaistilanteen tarkastelu: onko yrittäjällä esimerkiksi käytössään neuvonantajia tai ulkoista työvoimaa oman työnsä tueksi?” Fisk tarkentaa.

2. Yrityksen kotipaikka on Jyväskylässä

Yritystehtaan ydintehtävä on tuottaa kasvua Jyväskylän talousalueelle. Palvelut, jotka ovat Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen kattavat ja yrityslähtöiset, ovat tämän vuoksi suunnattu ensisijaisesti Jyväskylän talousalueella vaikuttaville yrityksille. Hautomoon voi kuitenkin hakeutua myös muualta päin maailmaa.

Olennaista on, että Hautomoon hakeutuvan yrityksen toimipaikka on Jyväskylässä tai yrityksen tulee olla sitoutunut siirtämään yrityksensä kotipaikka Jyväskylään, mikäli se sijaitsee jossain muualla. Siirtämisellä tarkoitetaan vain yrityksen kotipaikan siirtämistä. Henkilöstöä ja toimitiloja ei tarvitse siirtää, sillä valmennusta voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.

“Koska tavoitteenamme on kasvattaa Jyväskylän talousalueen veto- ja pitovoimaa, Hautomoon Jyväskylän ulkopuolelta hakeutuvilta yrityksiltä toivotaan jonkinlaista kytköstä Jyväskylään vaikkapa työn, opintojen tai perhesuhteiden kautta. Se tuo luonnollista jatkumoa yritystoiminnan jatkamiseen paikkakunnalla”, Fisk toteaa.

”Hautomo-palvelumme on hyvin haluttu ja vaikka valtaosa markkinointitoimistamme on paikallisille yrityksille suunnattua, on Hautomoon hakeutunut vuodesta 2019 alkaen kahdeksan start-up -yritystä eri puolilta Suomea. Hautomo on siis houkutellut kahdeksan yritystä muualta päin Suomea rikastuttamaan Jyväskylän talousaluetta.”

Yksi iso etu, jonka Yritystehdas tarjoaa asiakkailleen ovat uudet upeat toimitilat Jyväskylän kasvavalla Kankaan alueella.

"Tilojen käyttäminen kannattaa, sillä vertaisoppimisen ja yhteisöllisyyden tarjoamat hyödyt ovat Yritystehtaalla merkittävät. Kannustammekin asiakasyrityksiämme hyödyntämään tilojamme mahdollisimman monipuolisesti”, Fisk jatkaa.

Muutoksen tuulia voi kuitenkin aina yritystoiminnassa tulla. Yritystehtaan kanssa tehtävä yhteistyösopimus ei sido yritystä pitämään kotipaikkaansa Jyväskylässä kaksivuotisen Hautomon tullessa päätökseensä. Sopimus ei myöskään aseta minkäänlaisia sanktioita, mikäli yrityksen siirto Jyväskylästä johonkin toiselle paikkakunnalle tulisi aiheelliseksi Hautomon aikana.

3. Yritystä halutaan kasvattaa 

“Kaikki lähtee yrittäjien kasvuhalusta: on tehty tietoinen päätös siitä, että yritystä halutaan kasvattaa. Silloin mentaliteetti on erilainen ja aletaan miettiä työkaluja kasvun tueksi”, Mika Fisk kuvailee. 

Hautomoon hakeutuessa on oltava visio siitä, miten yrityksen kasvua lähdetään vauhdittamaan. Yritys voi ottaa ensiaskeleita kasvuun Suomen markkinoilla, mutta tarkoitus on, että yrityksen ensimmäiset kansainvälistymisen askeleet otetaan jo Hautomon aikana. Yrityksen ei siis tarvitse olla vielä kasvukäyrällä Hautomoon hakeutuessaan, mutta olennaista on tahtotila ja pyrkimys sitä kohti.

”Yksi asia, joka yhdistää asiakkaitamme riippumatta siitä onko tiimissä kaksi vai jo 14 työntekijää, on se, että he hakevat aktiivisesti eri väyliä oman kasvun nopeuttamiseen. On upeaa nähdä, kuinka yrittäjät ja heidän avainhenkilönsä käyvät jatkuvaa keskustelua keskenään parhaista käytänteistä ja markkinahavainnoista” summaa Fisk.

 4. Yrityksen liikeidea on skaalautuva

Skaalautuva tuote tai palvelu on erityisen tärkeä kriteeri Hautomoon valittaville yrityksille. Tuotteen tai palvelun skaalautuvuus tarkoittaa, että tuloja ja myyntiä pystytään kasvattamaan ilman, että se kasvattaa samassa suhteessa menoja. 

“ICT-puoli ja SaaS -palvelut ovat hyviä esimerkkejä skaalautumisesta, jolla voidaan saada aikaan nopeaakin kasvua. On tärkeää kuitenkin huomioida, että Hautomoon hakeutuvan yrityksen skaalautuvuuden ei tarvitse olla teknologialähtöistä vaan skaalautuminen voi rakentua myös muilla tavoin, kuten esimerkiksi franchising-mallin rakentamisen kautta”, Fisk kertoo.

Hautomossa ei myöskään ole yrityksen toimialaa koskevia rajauksia: kaikkien eri toimialojen yritykset ovat tervetulleita valmennukseen. Kaikki Hautomossa mukana olleet ja olevat yritykset löydät asiakkaamme-sivulta.

5. Kassa mahdollistaa kasvun tavoittelun

Hautomoon hakeutumisen hetkellä yrityksellä on oltava käytettävissään kassavaroja, joiden avulla se rahoittaa toimintansa kuluja. Rahoitus voi muodostua monista eri lähteistä, mutta olennaista on, että niiden avulla yrityksen toimintaedellytysten nähdään olevan turvattu noin kuudeksi kuukaudeksi eteenpäin. Lue lisää kasvuyrityksen rahoitusvaihtoehdoista ja rahoituskelpoisuudesta.

”Olennaista on, että yrityksellä on uskottava rahoitussuunnitelma. Heidän on kyettävä osoittamaan millä tavoin kassa turvataan ensimmäiseksi puoleksi vuodeksi; mikä on tulorahoituksen, omien pääomien tai vieraiden pääomien rooli yrityksen rahoituskokonaisuudessa? Lisäksi yrityksellä on oltava jonkinlainen ajatus siitä millä tavoin jatkorahoitusta lähdetään rakentamaan. Tämä on toki myös asia, jossa Yritystehdas auttaa”, toteaa Fisk.

Yritystehtaan palvelut rakentuvat omistajien rahoituksen, eli viime kädessä julkisesti kerättyjen verorahojen, varaan. Vaatimalla vahvaa ja uskottavaa rahoitussuunnitelmaa pyritään välttämään tilanne, jossa juuri Hautomoon hyväksytty yritys kohtaisi pian yhteistyön aloittamisen jälkeen kassakriisin ja yhteistyö jouduttaisiin päättämään. Rahoitussuunnitelman esittäminen toimii täten myös eräänlaisena vakuutena; yritys osoittaa olevansa riittävän pitkällä kasvuloikkansa edistämisen suhteen ja siten myös kelpoinen Yritystehtaan palvelujen pariin.

6. Yrittäjä haluaa kehittää liiketoimintaansa ja itseään valmennuksessa

Tällä kriteerillä tarkoitetaan, että yrittäjä ymmärtää arvon, jota ulkopuolinen sparraus voi tarjota. Tällöin hän on halukas sitoutumaan yhteistyöhön ja pyrkii omalla toiminnallaan edesauttamaan yhteistyön sujuvuutta. Yrittäjä on motivoitunut kuulemaan valmentajan näkemyksiä ja jakamaan valmentajalleen omia pohdintojaan. Tällä yhdistelmällä saadaan aikaan dialogia, joka tuottaa hyötyä yritykselle ja yrittäjälle.

”Kasvun rakentaminen on tiimityötä. Me autamme ja tuemme asiakkaitamme monin eri keinoin, mutta kaiken keskiössä on ihmisten välinen yhteistyö”, Mika Fisk kiteyttää.  
Lue tarkemmin, kuinka valmennus toteutetaan Hautomossa.

Entä jos Yritystehtaan Hautomon kriteerit eivät täyty yrityksemme kohdalla? 

”Mehän lähdemme siitä perusajatuksesta, että jokainen oven ripaamme tarttuva saa meiltä palvelua. Jos ideaomistajalla tai yrityksellä on selkeä kansainvälisen kasvun ulottuvuus olemassa, mutta Hautomo-kriteerit eivät vielä täyty, niin me pyrimme löytämään sopivan yhteistyömallin, jonka kautta voimme heidän työtään tukea. Kun yritys ottaa meihin yhteyttä, emme siis odota, että kaikkien kriteerien pitäisi olla ihan täydellisen selviä siinä kohdassa vielä” Fisk kertoo.

Esimerkki tällaisesta mallista on ”sparraus + verkosto” -toimintamalli, jossa yrityksen kanssa pidetään muutaman kuukauden välein tapahtuvia sparraussessioita ja samanaikaisesti yhdistetään heitä muihin asiakkaisiin ja tärkeisiin sidosryhmiin niin Jyväskylässä kuin muualla Suomessa.  

”Meidän palveluperiaate on voimassa kaikkien meitä lähestyvien ideaomistajien ja yritysten suhteen – autamme ihan kaikkia eteenpäin, on idea sitten millainen tahansa. Jos ihmisellä on mielessä ”kivijalkayrityksen” perustaminen niin tällöin tutkimme, voisiko meidän korkeakoulupuolella olevista yrittäjyyspalveluista olla hänelle apua. Jos ei, niin yhdistämme hänet alueen muihin toimijoihin, kuten Keski-Suomen Yritysidean palveluiden pariin. Meiltä ei siis lähdetä ilman, että olisi autettu jollain tavoin eteenpäin.”

“Niiden yritysten kanssa, jotka ovat valmiimpia kansainvälisen kasvun käynnistämiseen niin voidaan sopia vaikkapa tavoite, että yritys hakee Hautomoon puolen vuoden päästä tai että yritys tähtää jo seuraavaan Hautomo-raatiin. Omistajiemme edustajista koostuva Hautomoraati tekee päätöksen valmennukseen pääsemisestä”, tarkentaa Fisk.

Yritystehtaan Hautomoon on jatkuva haku ja myös hautomoyritykset valitsevia hautomoraateja järjestetään ympäri vuoden vähintään parin kuukauden välein.

Mikäli Yritystehtaan Hautomo kiinnostaa, Mika Fisk kertoo kaksi tapaa edetä asiassa: 
Hautomo-sivullamme voi täyttää yhteystietolomakkeen, jos haluaa jutella lisää ja on kiinnostunut valmennuksesta tai voi olla suoraan meidän valmentajiin yhteydessä ja esitellä ideansa! Yhteystiedot löytyvät tiimi-sivultamme” 

hautomo-kriteerit

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT